درباره ما

در دنیای امروز ، با تسریع در توسعه و رشد رقابت در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی ، بقای سازمان هایی با مدیریت سنتی بسیار سخت و حتی غیرممکن شده است.

امروزه همه سازمان ها برای بقا در شبکه تجاری بین المللی باید راه حل های زیر را دنبال کنند:
+ افزایش سهم دارایی های نامشهود مانند منابع انسانی آگاه یا سهم بیشتری از اختراعات
+ افزایش پتانسیل نوآوری و ارزیابی مداوم آن در دوره های کوتاه مدت با استفاده از شرکت های حرفه ای
+ ورود به شبکه های تجاری بین المللی
+ همکاری با شرکتهای معتبر در زمینه های کاری مشترک
+ تهیه مواد و تجهیزات با کیفیت بالاتر و هزینه های مناسب
+ افزایش مهارت منابع انسانی از طریق دوره های آموزشی عملی و تخصصی
+ افزایش توان متخصصان سازمان از طریق تورهای علمی تخصصی
+ افزایش پتانسیل فناوری از طریق ارتباط مداوم با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ملی و بین المللی
+ افزایش سطح علمی منابع انسانی از طریق تسهیل آموزش آنها در سطوح بالاتر
+ استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های خالی سایر شرکت ها برای توسعه فرآیندهای تجاری با کمترین هزینه
+ سرمایه گذاری بر روی ایده های نوآورانه در سطح ملی و بین المللی
و....

برای پاسخگویی به نیازهای فوق ، TCKIT-Germany با داشتن متخصصان بین المللی و بیش از یک دهه تجربیات ارزشمند در کشورهای اروپایی و آسیایی آماده همکاری با کلیه شرکت ها است.

برای دستیابی به اهداف خود می توانید روی خدمات مشاوره ای ما حساب کنید.